Awards

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là sự ghi nhận quá trình sáng tạo, sự nỗ lực cải tiến không ngừng hệ thống chất lượng của các cấp quản trị Tập đoàn Mỹ Lan và toàn thể nhân viên, thực hiện thành công các mục tiêu: nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng cường tốc độ tăng trưởng; hợp tác, gắn kết với các cổ đông và thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng,…

March 16, 2014– Mylan Group was officially awarded the Silver Prize of National Quality 2013 by the Prime Minister. The National Quality Award is a way to praise & reward that the Prime Minsiter awards organizations, enterprises achieving excellent quality in production, business and services anually.

December 25, 2015– Mylan Group was officially awarded the Golden Brand 2015, Logo and Slogan impression. The program was jointly held by the Ministry of Industry and Trade and the Association for Anti-counterfeiting and Trademark Protection Vietnam, Vietnam Television, Media VNPACO.
More info…