Webcast
 

Trực tiếp buổi thuyết trình của nhân viên tập đoàn Mỹ Lan

Buổi thuyết trình sẽ được trực tiếp ghi hình vào mỗi buổi sáng thứ 6 lúc 9h sáng tại Hội trường MPM

Nhân viên nào không thể trực tiếp tham dự có thể xem online tại đây.