TS Nguyễn Thanh Mỹ – DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIẾU 2022-min