“Ngày Môi Trường” của Tập đoàn Mỹ Lan sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2013. Sự kiện này là một trong những hoạt động của Tập đoàn Mỹ Lan nhằm tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đến với toàn thể nhân viên và cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhân viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ và tăng cường gắn kết thông qua các hoạt động chung tay vì một môi trường bền vững.
Better Environment – Better Tomorrow

…more photos