Hội thảo tiềm năng về năng lượng sạch, cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển