Tập đoàn Mỹ Lan lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.