Media

Thu hút, phát huy vai trò trí thức người Việt Nam ở nước ngoài | VTV4

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua đã thống nhất cao cho rằng: trí thức Việt Nam là nguồn lực lao động chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo, có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia sự nghiệp đổi mới, cống hiến xây dựng, phát triển đất nước.

Trong đó, kiều bào trí thức được xem là nguồn lực chất xám lớn, giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, “đi tắt-đón đầu” thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này.

Thành công tại Canada, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ vẫn quyết định về nước thành lập Tập đoàn Mỹ Lan (tại tỉnh Trà Vinh), trở thành đơn vị công nghệ cao đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ứng dụng thành công nhiều sáng chế, đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm người lao động tại địa phương.