TS Nguyen Thanh My – Thu hút, phát huy vai trò trí thức người Việt Nam ở nước ngoài 02