Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ tại diễn đàn Innoex 2023-2