November 28, 2013 by admin in Featured News
  • Comments Off on Environment Day

Environment Day

“Ngày Môi Trường” của Tập đoàn Mỹ Lan sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2013. Sự kiện này là một trong những hoạt động của Tập đoàn Mỹ Lan nhằm tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đến với toàn thể nhân

Read More →