BANG KHEN MLG CÓ THANH TICH XUAT SAC TRONG THUC HIEN CHINH SACH BHXH, XHYT, BHTN-1