TS Nguyễn Thanh Mỹ – Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022 (5)