Blog Featured News

Khởi động Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”

Sáng ngày 10/01, tại Nhà khách tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSAT) tại tỉnh Trà Vinh” tổ chức hội thảo khởi động Dự án.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Đến dự có ông Ambrosio Barros, Giám đốc Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tại Việt Nam; đại diện Vụ Kinh tế Đối ngoại thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Lãnh đạo tỉnh có đồng chí: Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án CSAT tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh…

Thực hiện Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đối khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”, từ nguồn vốn vay IFAD; do UBND tỉnh làm chủ Dự án. Mục tiêu tổng thể của Dự án nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ.

Mục tiêu cụ thể nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gần với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh.

Dự án gồm 03 hợp phần. Hợp phần 1: Lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch vùng Mê-kông; gồm 02 tiểu hợp phần: xác định doanh nghiệp tham gia và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị; xây dựng các nền tảng đảm bảo phát triển bền vững chuỗi giá trị. Hợp phần 2: Đầu tư phát triển chuỗi giá trị; gồm 03 tiểu hợp phần: đầu tư kết cấu hạ tầng công thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu tư tư nhân phát triển chuỗi giá trị; cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, tài chính trung gian thực hiện chuỗi giá trị an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hợp phần 3: Quản lý dự án; gồm 3 hoạt động chính: học tập và quản lý tri thức; giám sát và đánh giá; và vận hành Dự án.

Dự án triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026. Dự án thuộc nhóm B, tổng vốn đầu tư 37,1 triệu USD (tương đương 853,3 tỷ đồng); trong đó, vốn vay IFAD là 26 triệu USD (tương đương 598 tỷ đồng); vốn viện trợ không hoàn lại (IFAD sẽ huy động từ các nhà tài trợ khác đồng tài trợ, thông qua ký kết các hiệp định viện trợ riêng lẻ) là 5,5 triệu USD (tương đương 126,5 tỷ đồng); vốn đối ứng 5,6 triệu USD (tương đương 128,8 tỷ đồng).

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp ít nhất 35.000 hộ sản xuất nhỏ (khoảng 122.500 người). Nhóm đối tượng mục tiêu: hộ nghèo và cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương, nông dân có mức sống trung bình và khá, dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn và hộ do phụ nữ làm chủ hộ, thanh niên nông thôn…

Tại hội thảo, lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trình bày một số mô hình sản xuất với các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: triển khai thực hiện Dự án CSAT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; hướng đến mục tiêu nâng cao mức sống cho người dân; phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Đặc biệt, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Do đó, Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh cần tuân thủ nguyên tắc và giải pháp thực hiện Dự án: đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung các xã, ấp khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở nội dung của các Dự án, theo chức năng, nhiệm vụ các các sở, ngành, UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách dự án, nhằm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan triển khai thực hiện tạo hiệu hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn (phải) tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ Dự án.

Tin, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/khoi-dong-du-an-phat-trien-chuoi-gia-tri-nong-nghiep-thong-minh-thich-ung-bien-doi-khi-hau-tai-tinh-tra-vinh-26116.html