Báo cáo chuyên đề – Chuyển đổi số trong nông nghiệp tại trường ĐHTV 26-04-2023-5