Tổng Cục Thuỷ Sản – Bộ Thuỷ Sản và Hàng hải Indonesia (2)